CONDICIONS DE COMPRA

Les presents Condicions Generals de Compra regulen l'ús del lloc web, oficentre.com, del qual ILEROFFICE, SL és titular.

Els dominis oficentre.com i oficentre.net, amb tots els subdominis associats, pertanyen a ILEROFFICE SL, amb domicili a Mollerussa, Av. De la Pau, 16-20 25230 Mollerussa, i inscrita al Registre Mercantil de Lleida, Tomo 1608, Llibre 0, Foli 197, Secció 8, Fulla L32854, Inscripció 1a, con CIF B02954873

Per qualsevol consulta, pot contactar amb nosaltres a través del telèfon 973 602 582, fax 973 603 871, o enviant un correu electrònic a Oficentre@oficentre.com.

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i altra normativa d'aplicació, ILEROFFICE SL informa:

OBJECTE

Les Condicions de compra estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de la botiga online d’Oficentre, en relació amb els productes i serveis que oferim a través dels nostres llocs web oficentre.net  i oficentre.com.

En utilitzar el lloc web o fer una comanda a través del mateix, vostè és conscient de la vinculació amb aquestes Condicions i la nostra Política de Privacitat, pel que, si vostè no està d'acord amb totes les Condicions i amb la Política de Privacitat, no ha de fer cap comanda.

El lloc web té per objecte la venda de productes i a clients amb compte a Oficentre. Si no disposa de compte de client amb nosaltres, contacti amb nosaltres mitjançant correu electrònic a oficentre@oficentre.com

Aquestes condicions poden ser modificades, pel que ha de llegir-les abans d'efectuar cada comanda.

COMANDES

El realitzar una comanda a Oficentre equival a l'acceptació plena i sencera dels preus, de la descripció dels productes a la venda i de les condicions generals de venda, que seran les úniques aplicables al contracte així conclòs.

El comprador es compromet a fer ús del lloc web només per fer consultes o comandes legalment vàlides. També s'obliga el comprador a facilitar de manera certa i correcta les seves dades de contacte, consentint així mateix el poder fer ús d'aquesta informació per posar-nos en contacte amb ell si fos necessari.

El lliurament dels encàrrecs el farà ILEROFFICE, SL pels seus propis mitjans o a través d'una agència de transport designada per Oficentre. Les comandes es lliuraran en el domicili designat pel client o a les nostres instal·lacions de Mollerussa, si el client així ho decideix. ILEROFFICE, SL no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament no es pugui efectuar com a conseqüència que les dades facilitades siguin inexactes o incompletes, o quan el lliurament no es pugui efectuar per absència del destinatari. Sense perjudici de l'anterior, ILEROFFICE, SL adoptarà les mesures exigides al comerciant perquè el lliurament pugui efectuar-se el més aviat possible, tant a satisfacció del remitent com a la del destinatari.

Grup Oficentre SCCL es compromet a lliurar els productes en perfecte estat a la direcció de lliurament que senyals en el formulari de comanda. Pots sol·licitar el lliurament dels articles, en un altre domicili i a una altra persona física diferent de la que subscriu la comanda.

No es lliuraran comandes en apartats postals.

Respecte als lliuraments en hospitals, organismes públics i altres immobles en els quals existeixin restriccions per a l'accés al públic en general, Grup Oficentre SCCL no garanteix que la mateixa s'efectuï directament al destinatari, quedant complert l'encàrrec i alliberat de responsabilitat, quan la comanda s'hagi posat a disposició del destinatari en la recepció o lloc que faci les vegades de control d'accés.

El termini de lliurament de la comanda dependrà del mètode d'enviament seleccionat. Cada mètode d'enviament té les seves pròpies restriccions i/o càrrecs que s'aplicaran a la teva comanda. Els dies feiners conten de dilluns a divendres, excepte si algun d'ells és festa local o nacional.

PAGAMENT

La pàgina web d’Oficentre ofereix com a mètodes de pagament la transferència bancària, targeta de crèdit o el pagament contra reembols. De totes formes, si el client disposa de compte de client verificat a Oficentre i així ho desitja, s’aplicarà el mètode de pagament que aquest tingui assignat al tramitar les seves comandes habitualment a Oficentre (reposició, rebuts bancaris, etc). En aquests casos, Oficentre aplicarà les condicions acordades en el moment de la designació del mètode de pagament.

Per als clients que realitzin la seva primera comanda a Oficentre, el pagament d’aquesta s’ha de fer de forma anticipada o a la recepció dels articles, ja sigui mitjançant transferència bancària o pagament contra reembols.

En el cas de que es pagui mitjançant transferència bancària, Oficentre no començarà la preparació de la comanda fins que el client confirmi que s’ha fet aquesta transferència.

En el cas de pagaments mitjançant targeta de crèdit o transferència bancària, Oficentre es posarà en contacte amb el client per a confirmar l'estoc dels articles en qüestió i per a abonar l'import corresponent a articles dels quals no hi hagi estoc.

Grup Oficentre SCCL es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament i pot crear-ne noves o eliminar alguna de les existents, sense que l'usuari  pugui fer reclamacions per aquest motiu. No obstant si el canvi en la modalitat de pagament afectés una comanda ja realitzada, des d’Oficentre ens posaríem en contacte amb el client per informar d'aquest canvi, oferint l'opció de cancel·lar la comanda si ho considerés convenient.

PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L'OFERTA

Els preus indicats a sota de cada producte són sense IVA i cal afegir-hi l’IVA i les despeses d’enviament, que, per a cada  opció de transport escollida s'especifiquen. Els preus apareixen reflectits en euros. Els preus i condicions exposats són els vàlids en cada moment, i tenen vigència únicament en la sessió oberta. En la informació de confirmació de comanda, amb caràcter previ a que el comprador accepti l'operació, s'especifiquen clarament els preus de cadascun dels articles triats, la concreció de les despeses de lliurament que seran aplicables a l'operació i les promocions o descomptes que, si escau, siguin d'aplicació.

En fer la comanda a través del web, la factura corresponent serà enviada al moment que la comanda estigui preparada i hagi sortit amb expedició de transport, exceptuant en aquells casos en els quals, per les condicions de facturació del client, s’especifiqui el contrari. Per a qualsevol informació sobre la teva comanda, pots sol·licitar-la a través de la pàgina de Contacte del portal o enviant un correu electrònic a oficentre@oficentre.com.

ILEROFFICE, SL es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus de venda que figuren en la pàgina, però els articles es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment en què es registri la comanda sota reserva de disponibilitat en aquesta data.

INFORMACIÓ I CONSULTES

Per a qualsevol informació sobre comandes web o sobre les característiques dels productes i serveis que oferim, així com per comunicar-nos qualsevol tipus d'incidència o reclamació referent a la compra online, posem a la vostra disposició la pàgina de Contacte del portal, el correu electrònic Oficentre@oficentre.com i el telèfon 973 602 582.

DEVOLUCIONS

Dret de revocació: l'Art 44 de la Llei 7/1996, del 15 de gener, d'Ordenación del Comercio Minorista, confereix al Client el dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del mateix, prèvia comunicació amb ILEROFFFICE, SL (mitjançant correu electrònic dirigit a oficentre@oficentre.com), amb devolució del preu que hagués pagat pel producte. Grup Oficentre SCCL procedirà al reintegrament de l'import total de la compra, excloent, si n'hi ha, les despeses d'enviament. Grup Oficentre SCCL ofereix la possibilitat de retornar qualsevol producte adquirit amb servei de transport o lliurat a la botiga física d’Oficentre. Per poder efectuar la devolució, el producte ha d'estar complet, en perfecte estat, amb l’embalatge corresponent i no utilitzat. En el cas de que es desitgi fer una devolució, és responsabilitat del client lliurar les mercaderies que es retornin a Oficentre, ja sigui portant-les a les nostres instal·lacions o subcontractant el servei de transport. En aquest darrer cas, Oficentre es reserva el dret de cobrar despeses de transport.

Devolució per defectes de producte, defectes produïts en el transport o error en l'enviament: si en el moment del lliurament s'aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d'enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys en el transport o s'aprecia, de la mateixa manera, un defecte en la mercaderia rebuda, el client ha de comunicar a ILEROFFICE, SL (mitjançant correu electrònic dirigit a oficentre@oficentre.com o per telèfon al 973 602 582) en el transcurs de les 48 hores següents a la recepció de la comanda per poder instar la devolució del producte o productes afectats i amb això la substitució per un de nou o el reemborsament del preu pagat pel mateix. La reparació i/o la substitució del producte defectuós serà gratuïta per al consumidor i usuari. Aquesta gratuïtat comprendrà les despeses necessàries realitzades per a esmenar la falta de conformitat dels productes amb el contracte, especialment les despeses d'enviament, així com els costos relacionats amb la mà d'obra i els materials.

En cas de producte defectuós, el venedor haurà de procedir, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari. El venedor respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. El consumidor i usuari ha d'informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella.

RESPONSABILITAT

ILEROFFICE, SL no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que poguessin resultar d'un funcionament o un ús inadequat dels productes comercialitzats.

El mateix s'aplica a les possibles modificacions realitzades als productes pels proveïdors. ILEROFFICE, SL no podrà ser considerada responsable per un client o un tercer de danys indirectes, pèrdues d'explotació o lucre cessant ocorreguts pel mitjà que fos, encara que el dany, pèrdua o perjudici haguessin estat previsibles per ILEROFFICE, SL o si la seva eventualitat hagués estat posada en seu coneixement.

Grup Oficentre SCCL no podrà ser considerada responsable de l'incompliment del contracte subscrit en cas de causa de força major, d'interrupció de l'activitat o vaga total o parcial, especialment, dels serveis postals i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendi.

El que disposa la present clàusula no afectarà els drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni al dret de desistir el contracte.

En cas de litigi, el client podrà dirigir-se, en primer lloc, a ILEROFFICE, SL per arribar a una resolució amistosa.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I ALTRES DRETS

El comprador reconeix i accepta que els elements i drets de propietat intel·lectual, industrial o altres (incloent sense limitació qualsevol copyright, patents, marques, dissenys, fotografies, imatges i codis font) relatius a les plataformes web d'Ileroffice, SL als quals pugui accedir són propietat exclusiva d'Oficentre. L’usuari no podrà, directament o indirectament, copiar, modificar, alterar, publicar, comunicar, distribuir, vendre o transmetre els materials d'aquesta plataforma o el seu codi font, o de les descàrregues efectuades, en tot o en part, sense l'autorització escrita de Grup Oficentre SCCL.

LLEI APLICABLE

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d'acord amb la legislació vigent. Per a qualsevol litigi derivat de les relacions comercials entre l'usuari i ILEROFFICE, SL les parts acorden sotmetre al que disposa la legislació vigent en la matèria.